Các hình thức chi trả cổ tức cố định là gì?

Khái niệm cổ tức cố định là gì có thể được hiểu là một dạng của cổ tức, là một phần lợi nhuận sau thuế được chia cho các cổ đông của một công ty cổ phần.

Giá trị của cổ tức được xác định theo từng năm tại đại hội cổ đông hàng năm của công ty, và nó được thông báo cho các cổ đông hoặc là bằng lượng tiền mặt mà họ sẽ nhận được tính theo số cổ phiếu mà họ đang sở hữu hay số phần trăm trong lợi nhuận của công ty.

Cổ tức được tính toán chủ yếu trên cơ sở của lợi nhuận chưa sử dụng đến của công ty cũng như viễn cảnh kinh doanh trong những năm kế tiếp. Sau đó nó được đề xuất bởi Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát (Ủy ban, Hội đồng Kiểm soát) trước Đại hội cổ đông hàng năm.

Cổ tức cố định là gì?

Các hình thức chi trả cổ tức cố định là gì?

Hình thức chi trả cổ tức cố định được ưu tiên bằng cổ phiếu ưu đãi tính đến thời điểm thanh khoản.Trong một số trường hợp, để linh động hơn cho cả đôi bên, các nhà đầu tư có thể quy đổi giá trị cổ phiếu ưu đãi thời điểm đó ra tiền mặt và đề nghị doanh nghiệp thanh toán nếu có nhu cầu sử dụng.

Cổ tức cố định hạn chế hơn cổ tức đơn thuần về ứng dụng loại hình chi trả. Vậy hình thức chi trả cổ tức cố định là gì?

  • Chi trả bằng tiền mặt: những NĐT đang nắm giữ cổ phiếu và những người đang có dự định mua cổ phiếu, có thể căn cứ vào số cổ tức (tiền mặt) được trả để tính lợi suất hiện thời bằng cách lấy khoản này chia cho thị giá cổ phiếu.
  • Chi trả bằng cổ phiếu: được áp dụng khi công ty có nhu cầu giữ lại lợi nhuận để đầu tư phát triển, doanh nghiệp có thể sử dụng cổ phiếu được phép phát hành hay cổ phiếu quỹ (nếu có) để trả cổ tức. Khoản cổ tức cho mỗi cổ phiếu theo cách trả này là phần cổ phần thay cho khoản tiền.

Khi công ty lỗ thì biện pháp trả cổ tức cố định là gì?

Công ty cổ phần chỉ được trả cổ tức của cổ phần phổ thông khi có đủ các điều kiện như:

  • Đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và và các nghĩa vụ tài chính khác.
  • Đã trích lập các quỹ công ty và bù đắp đủ lỗ trước đó theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
  • Ngay sau khi trả hết số cổ tức đã định, công ty vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn.

Còn đối với cổ phần ưu đãi cổ tức, công ty ấn định cổ phần ưu đãi cổ tức được hưởng một mức cổ tức cố định hàng nằm thì dù doanh thu thua lỗ vẫn phải trả đủ cổ tức. Đây chính là lời đáp cho câu hỏi biện pháp để công ty trả cổ tức cố định là gì.

 Tin thị trường cổ phiếu, chứng khoán mới nhất

Nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết là gì?

Ý nghĩa các chỉ số chứng khoán trên sàn HSX là gì?

Tư vấn chứng khoán có nên hay không ?