Điều kiện niêm yết chứng khoán trên sàn HOSE là gì? quy chế niêm yết ra sao?

Xem Ngay >>> giá gas hôm nay (Bảng giá MỚI NHẤT)

 

Tóm tắt điều kiện niêm yết chứng khoán trên sàn HOSE và các sàn GDCK khác nói chung. Những đối tượng tùy chỉnh nào áp dụng các điều kiện này?

Điều kiện niêm yết chứng khoán trên sàn HOSE là gì?

Điều kiện niêm yết chứng khoán trên sàn HOSE được quy định tại Điều 53 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP và khoản 15 Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP.

I. Đối tượng điều chỉnh

a. Tổ chức đăng ký niêm yết và tổ chức niêm yết tại SGDCK;

b. Thành viên lập quỹ và các tổ chức khác cung cấp các dịch vụ liên quan tới hoạt động huy động vốn, thành lập và quản lý quỹ hoán đổi danh mục/quỹ đầu tư hoặc công ty đầu tư chứng khoán niêm yết/đăng ký niêm yết tại SGDCK;

Cập nhật Tin tức Bình Định mới nhất (những tin nóng trong nước)

II. Tóm tắt điều kiện niêm yết:

 • Các thông tin, số liệu trong hồ sơ, bản cáo bạch liên quan đến báo cáo tài chính phải căn cứ vào báo cáo tài chính được kiểm toán.
 • Tiêu chí “có ít nhất hai (02) năm hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần tính đến thời điểm đăng ký niêm yết” (ngoại trừ doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hóa gắn với niêm yết) và tiêu chí “cơ cấu cổ đông” còn được xem xét trong các trường hợp quy định cụ thể.
 • Tiêu chí tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) được tính căn cứ trên “vốn chủ sở hữu bình quân” đầu kỳ và cuối kỳ của báo cáo tài chính kiểm toán.
 • Tiêu chí “ROE năm gần nhất tối thiểu 5%” được xem xét trên báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất. Tiêu chí “có lãi” được xem xét trên báo cáo tài chính kiểm toán hai (02) năm gần nhất. Các tiêu chí “không có lỗ lũy kế”, “không có các khoản nợ phải trả quá hạn trên một (01) năm” được xem xét trên báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất.

 • Đối với các tổ chức đăng ký niêm yết có công ty con hoặc là đơn vị kế toán cấp trên có các đơn vị trực thuộc, tiêu chí “ROE năm gần nhất tối thiểu 5%”, “có lãi”, “không có lỗ lũy kế” được xác định trên báo cáo tài chính hợp nhất/ báo cáo tài chính tổng hợp; tiêu chí “không có các khoản nợ phải trả quá hạn trên một (01) năm” chỉ áp dụng cho công ty mẹ/đơn vị kế toán cấp trên.
 • Các cổ đông là cá nhân, tổ chức có đại diện sở hữu giữ chức danh Giám đốc (Tổng Giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng Giám đốc) và Kế toán trưởng theo tiêu chí cam kết nắm giữ cổ phiếu của cổ đông nội bộ.
 • Đối với các công ty chuyển niêm yết cổ phiếu từ SGDCK Hà Nội sang SGDCK, việc cam kết nắm giữ cổ phiếu của các cổ đông nội bộ và cổ đông lớn liên quan đến cổ đông nội bộ theo quy định. Trường hợp các cam kết khi niêm yết trên SGDCK Hà Nội đã hết thời hạn, các cổ đông này không phải thực hiện lại cam kết nắm giữ cổ phiếu.

Tin tức Sóc Trăng

 • Tổ chức niêm yết thực hiện chuyển niêm yết cổ phiếu từ SGDCK Hà Nội sang SGDCK hoặc ngược lại phải được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua theo quy định của pháp luật doanh nghiệp và phải đáp ứng điều kiện niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán dự kiến chuyển sang niêm yết.

Lưu ý: Các điều kiện niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán HOSE được quy định tại các điều khoản chi tiết. Tham khảo thêm tại (https://www.aseansc.com.vn)

Điều kiện niêm yết chứng chỉ quỹ ETF trên SGDCK

 • Là chứng chỉ quỹ của quỹ ETF đã được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ.
 • Có tối thiểu hai (02) thành viên lập quỹ trong đó có ít nhất một (01) thành viên là thành viên giao dịch thuộc SGDCK.
 • Có hồ sơ đăng ký niêm yết chứng chỉ quỹ ETF đầy đủ và hợp lệ theo quy định tại Điều 5 Quy chế này.

Nguồn: https://www.aseansc.com.vn/2018/03/84947-hsx-hose-ban-hanh-quy-che-niem-yet-chung-khoan-tai-sgdckhcm

Nguồn: Tin tức Thanh Hóa