Quy hoạch xây dựng là gì

Khái niệm quy hoạch xây dựng chắc có lẻ không phải ai cũng nghe qua rồi. Nó cũng giống như là quy hoạch nông nghiệp. Hôm nay mình sẽ giới thiệu về các bạn khái niệm này.

Quy hoạch xây dựng là gì?

Quy hoạch xây dựng là việc tổ chức các không gian về xây dựng đô thị như nhà phố, đường xá, cầu bến tàu bến phà…Tổ chức hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; tạo lập môi trường thích hợp cho người dân sống tại các vùng lãnh thổ.

Việc quy hoạch phải đảm bảo chất lượng và phải đáp ứng được nhu cầu của người dân sinh sống trong khu vực trên từng lãnh thổ khác nhau. Quy hoạch xây dựng được thể hiện thông qua đồ án quy hoạch xây dựng gồm sơ đồ, bản vẽ, mô hình và thuyết minh.

Các loại quy hoạch xây dựng

1. Quy hoạch vùng;
2. Quy hoạch đô thị;
3. Quy hoạch khu chức năng đặc thù;
4. Quy hoạch nông thôn.

Quy hoạch xây dựng là gì

Quy hoạch xây dựng được thể hiện thông qua đồ án quy hoạch xây dựng và được thực hiện theo trình tự sau:

1. Lập, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng;
2. Điều tra, khảo sát thực địa; thu thập bản đồ, tài liệu, số liệu về điều kiện tự nhiên, hiện trạng kinh tế – xã hội, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội và quy hoạch phát triển ngành có liên quan để lập đồ án quy hoạch xây dựng;
3. Lập đồ án quy hoạch xây dựng;
4. Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng.

Các cấp độ quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù 

1. Quy hoạch chung xây dựng được lập cho khu chức năng đặc thù có quy mô từ 500 héc ta trở lên làm cơ sở lập quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết xây dựng.
2. Quy hoạch phân khu xây dựng được lập cho khu vực chức năng đặc thù có quy mô dưới 500 héc ta làm cơ sở lập quy hoạch chi tiết xây dựng.
3. Quy hoạch chi tiết xây dựng được lập cho các khu vực trong khu chức năng đặc thù làm cơ sở cấp giấy phép xây dựng và lập dự án đầu tư xây dựng.

Trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù: 

1. Bộ Xây dựng tổ chức lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chung xây dựng khu chức năng đặc thù cấp quốc gia;
2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chung xây dựng khu chức năng đặc thù, trừ quy hoạch thuộc trách nhiệm lập của Bộ Xây dựng và nhiệm vụ, đồ án quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng đặc thù;
3. Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng tổ chức lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng khu vực được giao quản lý hoặc đầu tư.