Vai trò của tư duy logic trong tư duy khoa học

Tư duy khoa học là giai đoạn cao, trình độ cao của quá trình nhận thức, được thực hiện thông qua một hệ thống các thao tác tư duy nhất định trong đầu óc của các nhà khoa học với sự giúp đỡ của một hệ thống “công cụ” tư duy khoa học nhằm nhào nặn các tri thức tiền đề, xây dựng thành những tri thức khoa học mới, dưới dạng những khái niệm, phán đoán, suy luận mới hoặc giả thuyết, lý thuyết, lý luận khoa học mới, phản ánh các khách thể nhận thức một cách chính xác hơn, đầy đủ hơn, sâu sắc hơn., chân thực hơn.

Vai trò của tư duy logic trong tư duy khoa học.

Những vai trò chính của tư duy logic trong tư duy khoa học như sau:

  • Thứ nhất, hơn ở đâu hết, logic học cho ta một sự hiểu biết tương đối đầy đủ và có hệ thống về các thao tác cơ bản của tư duy đang nhận thức. Các thao tác này được logic học nghiên cứu và trình bày thành các quy luật, quy tắc của logic học.
  • Thứ hai, cùng với sự phát triển của thực tiễn và của nhận thức, con người càng ngày càng có sự hiểu biết đầy đủ hơn, sâu sắc hơn, chính xác hơn về bản thân tư duy đang nhận thức. Chính quá trình hiểu biết ấy là cơ sở tạo ra sự phát triển của logic học. Ngày nay, dưới sự tác động của các mạng khoa học – công nghệ hiện đại, logic học phát triển hết sức mạnh mẽ dẫn đến sự hình thành một loạt các bộ môn logic hiện đại như logic học mệnh đề, logic học vị từ, logic học đa trị, logic học tình thái, logic học xác suất,… Các bộ môn như trên thì cung cấp cho nhân loại những công cụ sắc bén giúp tư duy con người ngày càng đi sâu hơn vào nhận thức các bí mật của thế giới khách quan.

Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực tư duy khoa học.

Trước hết, có thể nhận xét rằng, tư duy khoa học cũng là một phần của tư duy nói chung, cho nên năng lực tư duy khoa học cũng liên quan mật thiết đến năng lực tư duy nói chung. Để nâng cao năng lực tư duy khoa học thật tốt thì chúng ta cần áp dụng những biện pháp sau đây. Có thể nó sẽ có hiệu quả rất nhiều cho việc tư duy khoa học.

  • Nâng cao năng lực phương pháp luận biện chứng duy vật.
  • Nâng cao năng lực tư duy logic.
  • Nâng cao năng lực vận dụng tổng kết thực tiễn.
  • Tạo dựng môi trường xã hội thuận lợi.
  • Nâng cao hiểu biết về tư duy khoa học và công nghệ hiện đại cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo.

Tin tức liên quan:

10 lối tư duy khác biệt của người giàu